1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Luxpen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Door het gebruik van de internetsite van Luxpen, het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling aanvaard je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Luxpen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Luxpen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.1 Alle aanbiedingen van Luxpen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Luxpen behoudt zich verder uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Luxpen. Luxpen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Luxpen dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven enz. betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Luxpen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie enz. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden per creditcard of andere vermelde betaalkaarten. Ook betaling via een overschrijving of overboeking is mogelijk.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn ben je vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en ben je vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Luxpen ben je tevens een bedrag van Euro tien (€ 10,-) aan administratiekosten verschuldigd. Indien je desalniettemin nalatig blijft met betalen van hetgeen je op grond van het vooraangaande verschuldigd bent, is Luxpen gerechtigd, op een door haar bepaald moment, de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor jouw rekening.

3.4 Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Luxpen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Bestelde goederen op de website dienen eerst betaald te worden, vooraleer deze worden opgestuurd.

De consument kan binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn verzakingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer je het product compleet, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking retourneert, kan er na overleg met Luxpen aanspraak gemaakt worden op de zichttermijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument.
Indien de consument van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Luxpen binnen 15 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument aan Luxpen betaalde.

5.1 De door Luxpen opgegeven levertijden (max. 20 dagen) gelden als indicatie en niet als fatale termijnen. Overschrijding van enige levertijd geeft je geen recht op schadevergoeding.

5.2 Tijdens bepaalde datums, die verder in deze paragraaf staan, en steeds aangepast kunnen worden, zullen er geen leveringen kunnen plaatsvinden. Kom zeker af en toe kijken. Bestellingen kunnen zeker geplaatst worden. Ter compensatie wordt er een promotiecode verzonden wanneer de bestelling betaald is, die kan worden ingeruild bij je volgende bestelling.
Datums dat er geen leveringen kunnen plaatsvinden: nvt

5.3 Levering wordt tot stand gebracht door de Belgische Post. Voor leveringen binnen België rekenen we een kost aan van €3,50. Voor Nederland en G.H. Luxemburg is dit €5,00 en voor de rest van Europa €12.

5.4 Transportkosten komen pas terecht in de winkelwagen nadat een account is aangemaakt. Transportkosten kunnen immers verschillen van land tot land.

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Luxpen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op je over.

7.1 Je hebt de verplichting om direct bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je Luxpen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Luxpen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen tien (10) dagen na aflevering aan Luxpen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product zich in originele staat bevindt, de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling (seal) op het product respectievelijk de verpakking niet is verbroken,waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor jouw rekening komen.

8.1 Voor door Luxpen geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Luxpen vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

8.2 Luxpen is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan jou of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Luxpen. Luxpen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Luxpen, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Luxpen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Luxpen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Luxpen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Luxpen, dan wel tussen Luxpen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Luxpen, is Luxpen niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Luxpen.

11.1 Indien je aan Luxpen schriftelijk opgave doet van een adres, is Luxpen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Luxpen schriftelijk (email) opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden. Een afleveradres is echter ook te veranderen tijdens je bestelling.

11.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Luxpen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Luxpen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.3 Luxpen is bevoegd om bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.